Algemene voorwaarden | Orthocenter

Privacy
Statement

We vinden de privacy van onze (oud) patiënten en (oud) medewerkers heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Orthocenter volgt hierbij de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren we u met welk doel we uw gegevens verzamelen en wat uw rechten zijn om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen.

Functionaris Gegevensbescherming

De ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’ (FG) van Orthocenter is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Orthocenter in overeenstemming is met de privacywetgeving van de AVG. Contactgegevens: fg@orthocenter.nl.

Grondslag gegevensverwerking

Om u de juiste medische zorg te verlenen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

 

NAW-gegevens
  • Geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, BSN, kopie identiteitsbewijs
  • E-mailadres
  • Mobiele telefoonnummer
  • Relevante (medische) gegevens zoals genoteerd op de medische vragenlijst
  • Foto’s van het gezicht en röntgenfoto’s

 

Uw rechten

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Orthocenter, via het mailadres: fg@orthocenter.nl.

 

Wij laten u graag weten welke rechten u heeft:
  • Recht op inzage: u kunt te allen tijde in uw persoonlijke Mijn Orthocenter account uw persoonlijke gegevens en behandelhistorie inzien. Wilt u een afschrift van uw medisch dossier ontvangen? Dan kunt u een verzoek sturen aan de FG om een opgave te krijgen van de medische- en persoonsgegevens die wij van u verwerken en beheren.
  • Recht op correctie: als wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie. Orthocenter moet zich wel houden aan de gegevens zoals vermeld in de Basisregistratie personen (Brp) van uw woonplaats.
  • Recht om ‘vergeten te worden’: u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Orthocenter. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (zie hieronder een toelichting).
  • Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

 

Recht om vergeten te worden

Wanneer u niet wilt dat Orthocenter uw persoonsgegevens na uw behandeling langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming, via fg@orthocenter.nl. Orthocenter zal dan stoppen met het verwerken van  uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Orthocenter of een derde dat verbiedt. Na vernietiging van uw gegevens kunnen wij geen goede nazorg meer garanderen. Wilt u tijdens uw behandeling dat wij (delen) van uw persoonsgegevens niet verwerken, dan kunnen wij geen goede zorg of communicatie over de behandeling garanderen.

 

Verstrekking van informatie aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Orthocenter gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Orthocenter optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Orthocenter daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Orthocenter draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Orthocenter draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

 

Vertrouwelijkheid en beveiliging

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een wijziging van uw contactgegevens.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), bewaren wij de persoonsgegevens voor een langere periode.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Inschrijfgegevens via de website Binnen twee weken
Gegevens van patiënten Maximaal 20 jaar (WGBO)
Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindiging procedure
Financiële gegevens van leveranciers Maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

 

Mijn Orthocenter

Wanneer u zich registreert op Mijn Orthocenter geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te gebruiken voor de verzending van correspondentie over uw behandeling. Wij  informeren u over uw afspraken, uw behandeling, uw praktijk en uw behandelend arts. Daarnaast verzenden we onder andere herinneringsmails, afspraakbevestigingen en tips over uw beugel. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze correspondentie, dan kunt u dit aangeven bij ‘Notificaties instellen’ bij ‘Mijn berichten’.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Orthocenter B.V. kan uw gegevens aan uw overige zorgverleners verstrekken om u een goede behandeling te garanderen. Deze gegevens kunnen door deze zorgverleners worden gebruikt om contact met u te zoeken over uw gebitssituatie of uw behandeling.

Daarnaast kan Orthocenter u enquêtes sturen. Dit doen wij om continue onze dienstverlening te verbeteren. Bij ondertekening van de kostenbegroting gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en stemt u hiermee in.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciete toestemming gevraagd.

 

Bewustwording

Orthocenter werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en patiënten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig worden er interne privacy cursussen gegeven aan medewerkers van Orthocenter. Ook zijn er vóór 25 mei 2018 e-learnings m.b.t. de AVG gedaan.

 

Procedure melden datalekken

Wanneer u van mening bent dat er persoonsgegevens van patiënten of medewerkers van Orthocenter voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden hebt vragen wij u dit direct te melden bij de FG van Orthocenter. Voor medewerkers is op intranet ook een calamiteitenplan datalekken gepubliceerd. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het data-incident treedt dan in werking.

 

Wijzigingen

Orthocenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Orthocenter stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming via het mailadres: fg@orthocenter.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. De informatie in een cookie kunnen we bij een volgend bezoek aan Mijn Orthocenter weer gebruiken. U kunt aangeven welke cookies wij mogen plaatsen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies van de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Hierdoor kan het wel gebeuren dat sommige functies op onze website niet werken.

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies gebruiken wij om onze websites en applicaties naar behoren te laten functioneren. Daarnaast kunnen we hiermee uw voorkeur opslaan. Uw voorkeur over het wel of niet opslaan van cookies bijvoorbeeld, maar ook uw voorkeur over het onthouden van inloggegevens zodat u bij een volgend bezoek makkelijker kunt inloggen.

 

Cookies voor statistieken

Onze websites en applicaties maken gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google. Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van onze website en applicaties, zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites en applicaties (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze websites en applicaties gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie samen met Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Websites van derden

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Orthocenter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Kosten en betaling

10. De kosten die wij u berekenen voor het vooronderzoek en de behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U vindt deze kosten in het tariefoverzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit en op onze website.

11. Als we hogere kosten hebben gemaakt dan met u afgesproken, maar deze hogere kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen we deze kosten aan u doorberekenen.

12. De kosten van de behandeling inclusief techniek- en materiaalkosten worden bij u in rekening gebracht. Wanneer deze kosten niet of alleen gedeeltelijk worden vergoed door uw zorgverzekeraar, bent u de resterende kosten aan ons verschuldigd.

13. Infomedics verstuurt en verwerkt onze facturen. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van Infomedics voor het niet vergoede deel. Wij kunnen niet inzien tot welk bedrag uw verzekeraar de behandeling vergoedt. Dat is per verzekeraar verschillend. Ook tijdens de behandeling kunnen wij niet inzien wanneer het maximum bedrag van de vergoeding is bereikt. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de (resterende) vergoeding. Dit kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

14. Voor onze facturen gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics. U vindt deze op de achterkant van elke factuur. U vindt de voorwaarden ook op de website van Infomedics via infomedics.nl (Menu > Informatie over uw rekening > Wat zijn de betalingsvoorwaarden). Wij kunnen altijd beslissen om de facturering uit te besteden aan een andere partij dan Infomedics of om de facturering zelf te regelen.

15. Bij een betalingsachterstand kunnen wij beslissen om uw verdere behandeling te onderbreken of deze pas voort te zetten nadat u het openstaande bedrag betaald heeft, tenzij dit volgens ons medisch niet verantwoord is.

16. Wanneer u niet (op tijd) betaalt of een betalingsachterstand heeft, schakelen we een incassobureau in. De buitengerechtelijke incassokosten zijn voor u rekening en bedragen minimaal 40,00 euro. Deze kosten komen bovenop het bedrag dat u nog aan ons moet betalen.

17. De hierboven beschreven wijze van declareren van uw behandelingen bij uw zorgverzekeraar, factoring- of incassobedrijf gaan uit van het versturen van gegevens per e-mail of andere digitale vormen van communicatie. Door het ondertekenen van de kostenbegroting geeft u Orthocenter B.V. daarvoor expliciet toestemming. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zullen wij alleen de daarvoor benodigde gegevens gebruiken en bewaren.

18. Wanneer u de behandelingsovereenkomst opzegt, moet u de openstaande facturen en de behandelingen die al hebben plaatsgevonden maar nog niet gefactureerd zijn, gewoon betalen. Ook wanneer u ons vraagt om de behandeling over te dragen aan een andere tandarts of orthodontist, blijft deze verplichting bestaan.

Klachten

19. In onze praktijken verwelkomen wij onze patiënten met een lach en we willen dat ze vertrekken met een lach. Toch kan het voorkomen dat u tijdens uw behandeling ergens niet tevreden over bent en dit aan ons wilt laten weten. Daar luisteren wij graag naar. Van uw feedback kunnen wij alleen maar leren en onze service en kwaliteit verder verbeteren. Op de pagina Klacht indienen leest u op welke manier u uw onvrede met ons kunt bespreken. Wanneer u ontevreden bent over de behandeling, dan adviseren wij altijd om dit zo snel mogelijk met uw behandelend arts te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek. Als u er samen met uw behandelend arts niet uitkomt, stuur dan een e-mail naar kwaliteit@orthocenter.nl. Uw klacht wordt dan door een van onze medewerkers van de Interne Klachtencommissie in behandeling genomen.

Overig

20. Het Algemeen Servicepunt van Orthocenter bevindt zich op het hoofdkantoor. Hier nemen we gesprekken aan die we niet in de praktijk zelf afhandelen. Om u altijd zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, nemen we deze gesprekken op. We informeren de beller voorafgaand aan het telefoongesprek. De opnames worden alleen voor trainingsdoeleinden gebruikt.

 

Purmerend, januari 2022