Orthocenter heeft te maken met een wettelijk kader waaraan ons bedrijf zich uiteraard houdt. Hieronder worden de belangrijkste kort weergegeven.


Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

De wet klachtrecht cliënten zorgsector regelt de rechten van patienten tegenover hun hulpverlener.

>> De volledige wettekst

Kwaliteitswet Zorginstellingen

De Kwaliteitswet heeft tot doel dat de instelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en verbetert. Daarvoor noemt de wet de volgende kwaliteitseisen.
- Verantwoorde zorg
- Op kwaliteit gericht beleid
- Opzetten van een kwaliteitssysteem

>> De volledige wettekst

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

De Wet BIG beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg, dat wil zeggen zorg die rechtstreeks is gericht op een persoon.

>> BIG register

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De WGBO garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners. Zowel patiënten en hulpverleners hebben rechten en plichten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. De WGBO stelt regels voor: Het recht op informatie door de hulpverlener Toestemming voor een medische behandeling Inzage in het medisch dossier Vertegenwoordiging van patienten die niet zelf kunnen beslissen Recht op privacy Rechten en plichten van patiënt en hulpverlener

>> Lees meer

Wet Burgerservicenummer in de Zorg

Volgens de Wet Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) zijn zorgverleners verplicht om de identiteit van alle nieuwe patiënten vast te stellen aan de hand van een identiteitsdocument. De aard en het nummer van dit document dienen te worden vastgelegd, evenals het burgerservicenummer (BSN). Het BSN moet in alle correspondentie tussen zorgverleners onderling en tussen zorverlener en zorgverzekeraar vermeld worden.