We vinden de privacy van onze (oud) patiënten en (oud) medewerkers heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Orthocenter volgt hierbij de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren we u met welk doel we uw gegevens verzamelen en wat uw rechten zijn om uw persoonsgegevens in te zien of te wijzigen.


Functionaris Gegevensbescherming

De ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’ (FG) van Orthocenter is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Orthocenter in overeenstemming is met de privacywetgeving van de AVG. Contactgegevens: fg@orthocenter.nl.


Grondslag gegevensverwerking

Om u de juiste medische zorg te verlenen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, BSN, kopie identiteitsbewijs
 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Relevante (medische) gegevens zoals genoteerd op de medische vragenlijst
 • Foto’s van het gezicht en röntgenfoto’s

 • Uw rechten

  Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Orthocenter, via het mailadres: fg@orthocenter.nl


  Wij laten u graag weten welke rechten u heeft:


  a. Recht op inzage: u kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en beheren.

  b. Recht op correctie: als wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie. Orthocenter moet zich wel houden aan de gegevens zoals vermeld in de Basisregistratie personen (Brp) van uw woonplaats.

  c. Recht om 'vergeten te worden': u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Orthocenter. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (zie hieronder een toelichting).

  d. Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.


  Recht om vergeten te worden

  Wanneer u niet wilt dat Orthocenter uw persoonsgegevens na uw behandeling langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming, via fg@orthocenter.nl. Orthocenter zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van Orthocenter of een derde dat verbiedt. Na vernietiging van uw gegevens kunnen wij geen goede nazorg meer garanderen. Wilt u tijdens uw behandeling dat wij (delen) van uw persoonsgegevens niet verwerken, dan kunnen wij geen goede zorg of communicatie over de behandeling garanderen.


  Verstrekking van informatie aan derden

  Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Orthocenter gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Orthocenter optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Orthocenter daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

  Orthocenter draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Orthocenter draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.


  Vertrouwelijkheid en beveiliging

  We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.


  Verder proberen we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een wijziging van uw contactgegevens.


  Bewaartermijnen

  Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), bewaren wij de persoonsgegevens voor een langere periode.


  PersoonsgegevensBewaartermijn
  Inschrijfgegevens via de website
  Gegevens van patiënten
  Gegevens van sollicitanten
  Medische gegevens – zonder dat u patiënt wordt
  Gegevens van leveranciers   
  Binnen een maand
  Maximaal 15 jaar (WGBO)
  Maximaal 4 weken na beëindiging procedure
  Maximaal een jaar
  Maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht)        

  Mijn Orthocenter

  Wanneer u zich registreert op Mijn Orthocenter geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer te gebruiken voor de verzending van correspondentie over uw behandeling. Wij informeren u over uw afspraken, uw behandeling, uw praktijk en uw behandelend arts. Daarnaast verzenden we onder andere herinneringsmails, afspraakbevestigingen en tips over uw beugel. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze correspondentie, dan kunt u dit aangeven bij ‘Notificaties instellen’ bij ‘Mijn berichten’.


  Doeleinden gegevensverwerking

  Orthocenter B.V. kan uw gegevens aan uw overige zorgverleners verstrekken om u een goede behandeling te garanderen. Deze gegevens kunnen door deze zorgverleners worden gebruikt om contact met u te zoeken over uw gebitssituatie of uw behandeling. Daarnaast kan Orthocenter u enquêtes sturen. Dit doen wij om continue onze dienstverlening te verbeteren. Bij ondertekening van de kostenbegroting gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en stemt u hiermee in.


  De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciete toestemming gevraagd.


  Bewustwording

  Orthocenter werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en patiënten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig worden er interne privacy cursussen gegeven aan medewerkers van Orthocenter. Ook zijn er vóór 25 mei 2018 e-learnings m.b.t. de AVG gedaan.


  Procedure melden datalekken

  Wanneer u van mening bent dat er persoonsgegevens van patiënten of medewerkers van Orthocenter voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden hebt vragen wij u dit direct te melden bij de FG van Orthocenter. Voor medewerkers is op intranet ook een calamiteitenplan datalekken gepubliceerd. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het data-incident treedt dan in werking.


  Wijzigingen

  Orthocenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.


  Vragen, opmerkingen of klachten

  Orthocenter stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming via het mailadres: fg@orthocenter.nl.


  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.