De overeenkomst


1. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle behandelingsovereenkomsten tussen u (de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger) en Orthocenter B.V. U ontvangt deze voorwaarden wanneer u met ons een behandelingsovereenkomst sluit. U kunt deze algemene voorwaarden ook opvragen bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 36014140.


Behandeling en informatie


2.1 Na het vooronderzoek en voordat we u verder behandelen, ontvangt u schriftelijke informatie over de aard van de behandeling, de behandelduur en de verwachte kosten. Door de kostenbegroting te ondertekenen, gaat u akkoord met het behandelplan, de geschatte behandelduur, de verwachte kosten en deze algemene voorwaarden.


2.2 Wanneer we uw behandeling moeten wijzigen of wanneer onverwachte complicaties tijdens de behandeling optreden, informeren we u hierover mondeling en/of schriftelijk. Bent u bij de eerstvolgende behandeling aanwezig, dan gaat u akkoord met deze wijziging van uw behandeling. Wanneer de verwachte kosten door de aanpassing in uw behandeling met meer dan 15% stijgen, ontvangt u een nieuwe kostenbegroting. We vragen u om deze nieuwe kostenbegroting te ondertekenen. Daarmee gaat u akkoord met de nieuwe kosten en vervalt de oude kostenbegroting.
Let op: wanneer de kosten wijzigen door een gewijzigde tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit ontvangt u geen nieuwe kostenbegroting.


3. Aan onze inschatting van de behandelduur en de verwachte kosten kunt u geen rechten ontlenen. U ontvangt deze informatie zodat u weet waar u aan toe bent.


4. Op onze website (www.orthocenter.nl) vindt u informatie over de verschillende soorten behandelingen, de gang van zaken tijdens de behandeling en de risico’s van de behandeling.


5. Om u te kunnen behandelen, hebben wij uw gegevens nodig: uw volledige naam, adres, woonplaats, verzekeringsgegevens, telefoonnummer en uw emailadres. Deze gegevens ontvangen wij van u bij uw inschrijving of bij uw eerste bezoek. U bent tijdens het eerste bezoek wettelijk verplicht om u te legitimeren en uw zorgpas te tonen. Ontvangen wij niet al uw gegevens bij uw eerste bezoek, dan kunnen we u hiervoor administratiekosten in rekening brengen. Wanneer uw gegevens wijzigen, moet u de nieuwe gegevens zo snel mogelijk schriftelijk aan ons doorgeven.


6. U kent de huisregels van Orthocenter en respecteert deze.


7. Kunt u niet naar een afspraak komen? Dan moet u dit uiterlijk 24 uur voor de behandelingsdatum aan ons doorgeven. Behandelingen die op maandag gepland staan, moeten uiterlijk vrijdag voor 20.30 uur worden verzet. Doet u dit niet of niet op tijd en maakt u geen nieuwe afspraak in dezelfde maand, dan kunnen we u hiervoor kosten in rekening brengen.


8. Orthocenter mag de portret- en/of röntgenfoto’s die voor uw behandeling zijn gemaakt voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken, tenzij u hiertegen nadrukkelijk schriftelijk bezwaar maakt. U kunt uw bezwaar sturen naar klacht@orthocenter.nl.


Kosten en betaling


9. De kosten die wij u berekenen voor vooronderzoek en behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U vindt deze kosten in het tariefoverzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit.


10. Als we hogere kosten hebben gemaakt dan met u afgesproken, maar deze hogere kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen we deze kosten aan u doorberekenen.


11. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van Anders Medical Factoring voor het niet vergoede deel.


12. Anders Medical Factoring verstuurt en verwerkt onze facturen. Voor onze facturen gelden de algemene voorwaarden van Anders Medical Factoring. U vindt deze op de achterkant van elke papieren factuur. Ontvangt u een digitale factuur? Dan vindt u de voorwaarden in het digitale portaal op de website van Anders Medical Factoring via www.mijnandersnota.nl.


13. Wij kunnen altijd beslissen om de facturering uit te besteden aan een andere partij dan Anders Medical Factoring of om de facturering zelf te regelen.


14. U moet de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen, behalve als we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de factuur, dan moet u toch op tijd betalen. Betaalt u te laat? Dan betaalt u per maand 1% rente over het factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval betaalt u de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand telt als een volledige maand. Bij overlijden, faillissement, beslag of surseance kunnen de verschuldigde bedragen onmiddellijk worden opgeëist. Ontvangen wij een betaling, dan zullen hiervan eerst de kosten en rente worden betaald zoals dat in artikel 6:44 BW staat. Daarna wordt van de rest van de betaling de factuur en de lopende rente betaald.


15. Bij een betalingsachterstand kunnen wij beslissen om uw verdere behandeling te onderbreken of deze pas voort te zetten nadat u het openstaande bedrag betaald heeft, tenzij dit volgens ons medisch niet verantwoord is.


16. Wanneer u niet (op tijd) betaalt of een betalingsachterstand heeft, schakelen we een incassobureau in. De buitengerechtelijke incassokosten zijn 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00. Deze kosten zijn voor uw rekening en komen bovenop het bedrag dat u nog aan ons moet betalen.


17. De hierboven beschreven wijze van declareren van uw behandelingen bij uw zorgverzekeraar, factoring- of incassobedrijf gaan uit van het versturen van gegevens per e-mail of andere digitale vormen van communicatie. Door het ondertekenen van de kostenbegroting geeft u Orthocenter B.V. daarvoor expliciet toestemming. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij alleen de daarvoor benodigde gegevens gebruiken.


18. Wanneer u de behandelingsovereenkomst opzegt, moet u de openstaande facturen en de behandelingen die al hebben plaatsgevonden maar nog niet gefactureerd zijn, gewoon betalen. Ook wanneer u ons vraagt om de behandeling over te dragen aan een andere tandarts of orthodontist, blijft deze verplichting bestaan.


Klachten


19. Heeft u een klacht? Meld dit dan meteen schriftelijk via kwaliteit@orthocenter.nl. Onze interne klachtencommissie behandelt uw klacht zo snel mogelijk. Bent u niet tevreden over de reactie van onze interne klachtencommissie? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Stuur uw klacht dan samen met de uitspraak van onze interne klachtencommissie naar:
Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg
T.a.v. de secretaris
Rijswijkseplein 56
2516 GX Den Haag


20. U bent verplicht om op tijd te betalen. Ook als u een klacht indient over het tarief of de behandeling, tenzij uw klacht een (gedeeltelijk) uitstel van betaling rechtvaardigt.


Overig


21. Het Algemeen Servicepunt van Orthocenter bevindt zich op het hoofdkantoor. Hier nemen we gesprekken aan die we niet in de praktijk zelf afhandelen. Om u altijd zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, nemen we deze gesprekken steekproefsgewijs op. We informeren de beller altijd voorafgaand of tijdens het telefoongesprek. De opnames worden alleen voor trainingsdoeleinden gebruikt.


Purmerend, 1 mei 2017